top of page

שיטת סאדברי

יום בבית הספר

ביום לימודים טיפוסי ניתן למצוא תלמידים בכל הגילאים, עוסקים במגוון פעילויות. חלקם יושבים בסלון ומנהלים שיחות, חלקם קוראים, חלקם מנגנים וחלקם יושבים מול המחשב או עוסקים באומנות. סדר היום של כל תלמיד נקבע על ידו, לפי רצונו ותחומי העניין שלו. אין מערכת שעות כללית ואין חובת השתתפות בפעילויות השונות המתרחשות בבית הספר. הלמידה מתרחשת בכל מקום ובכל זמן בבית הספר בין אם בשיחה, במשחק, בלמידה עצמית או בקבוצות.כל התלמידים והצוות מחוייבים בשמירה על חוקי בית הספר והנהלים בתקנון בית הספר. חוקי בית הספר נקבעים ונאכפים ע"י התלמידים והצוות באופן מלא ושווה באמצעות מוסדות בית הספר.

אסיפת בית הספר

בית הספר מנוהל על ידי האסיפה, בה יש קול שווה לכל תלמיד או איש צוות (חברי אסיפת בית ספר).האסיפה היא הסמכות העליונה הקובעת את חוקי בית הספר, התקציב, בעלי תפקידים, ענייני משמעת ונושאים הנוגעים לניהול חיי היומיום של בית הספר. את האסיפה מנהלים יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה הנבחרים באופן דמוקרטי לתפקיד. באסיפה רשאי כל חבר להביע את עמדתו לגבי הנושאים השונים וניתנת לו זכות הצבעה. החוקים נקבעים מתוך יוזמות חברי האסיפה. כל חוק שנחקק באסיפה עובר הצבעת רוב וניתן לתיקון או ביטול במידת הצורך.

הועדה לזכויות הפרט (וזה"פ)

הגוף המשפטי של בית הספר. הועדה עוסקת בכל ענייני המשמעת, ויש לה הסמכות להטיל עונשים ולהעלות לדיון באסיפה עבירות משמעת חמורות. הועדה מורכבת מתלמידים ואנשי צוות ומתכנסת מידי יום. ההשתתפות בוועדה היא חובהומתבצעת בתורנות. הועדה עוסקת בתלונות על הפרות משמעת שהוגשו לה בכתב על ידי תלמידים או אנשי צוות. אחרי שמיעת טענות הצדדים מחליטה הועדה אם לנקוט בצעדים משמעתיים.

https://www.youtube.com/watch?v=NYWWFfN4XA0

פקידים וועדות

בעלי התפקידים נבחרים לכך באסיפת בית הספר. הם אחראים על תחומים שונים כגון:, קבלת תלמידים, כספים, נוכחות, ניקיון, אחזקה, כו'. בסמכותם לקבוע נהלים ולאכוף אותם.

תאגידים

תאגיד הוא קבוצת אנשים המתעניינים בנושא משותף ורוצים לקדם אותו בבית הספר באמצעות פעילויות, אירועים, שיעורים, גיוס כספים, רכישת ציוד וכו'. לדוגמא, תאגיד טיולים אחראי על תכנון וביצוע הטיולים בבית הספר. תאגיד חיות מנהל פינת חי, תאגיד מוסיקה מרכז את פעילות המוסיקה, מפיק ערבי הופעות ורוכש ציוד. תאגידים מוקמים לפי יוזמות של תלמידים ואנשי צוות.

Comments


פרסומים נוספים
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page